Δοκιμασία πνευμονικής λειτουργίας (Σπιρομέτρηση)

Ελέγχει τη λειτουργία των πνευμόνων και πιο συγκεκριμένα πόσο αέρα μπορούν να συγκρατήσουν οι πνεύμονες, πόσο γρήγορα μπορεί κάποιος να εισπνέει και να εκπνέει και σε τί όγκο αέρα. Γίνεται εκπνέοντας και εισπνέοντας μέσα από ειδική συσκευή (σπιρόμετρο) η οποία είναι συνδεδεμένη με υπολογιστή. Μέσα από ειδικό πρόγραμμα καταγράφονται και εκτιμώνται οι προαναφερόμενες τιμές σε σχέση με παραμέτρους όπως π.χ. το φύλο, το βάρος και το ύψος. Η συναξιολόγησή τους με τα κλινικά συμπτώματα του ασθενούς καθορίζουν τη φαρμακευτική αγωγή.